Hoppa till innehållet

Kakor på Huge.se

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda. Vad är kakor?

Personuppgifter

Huge behandlar alla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi värnar om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

En del av dina personuppgifter behandlas i vårt fastighets- och kundsystem när du till exempel skriver på hyresavtal, skapar ett konto på Mina sidor eller söker bostad. Det kan till exempel handla om namn, adress och personnummer.

En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, vilket kan vara insamling, registrering, vidarebefordring, lagring, ändring, spridning och radering.

Information till dig som kan bli fotograferad

Bilder och filmer med människor räknas som personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Här vill vi informera dig som kommer att bli, eller som har blivit, fotograferad i något sammanhang om hur dina personuppgifter behandlas.

Huge Bostäder kan i vår kommunikation behöva behandla personuppgifter om dig, så som namn och bild. Den rättsliga grunden för att behandlingen är uppgift av allmänt intresse för att informera allmänheten om Huge Bostäders verksamhet.
Syftet med behandlingen är att kunna lagra bilder på ett sökbart och överskådligt sätt så vi även kan säkerställa en korrekt behandling av personuppgifter i form av bild.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi använder bilder för att informera om verksamheten och marknadsföra Huge Bostäder AB. Bilder på dig kan komma att användas på Huge.se, Huge bostäders intranät, tryckt marknadsföringsmaterial för Huge Bostäder samt Huges kanaler på sociala medier så som Facebook, Instagram och LinkedIn.

Bilderna sparas i Huge Bostäders bildbankssystem. De personuppgifter som kommer att föras in i vårt bildbankssystem är namn och bild, endast behörig personal på Huge kan göra sökningar i bildbanken. Dina uppgifter kommer att sparas i fem år.

Frågor kring arkivering och gallring av bilder ställs till diarie@huge.se. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med MediaFlow (vårt bildbankssystem). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part men endast i de fall vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Huge Bostäder. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunikation@huge.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@huge.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna hjälper oss att ge dig bra service, erbjuda välfungerande och enkla tjänster samt fullfölja vårt avtal gentemot dig. Andra exempel är om du lämnar synpunkter, ger förbättringsförslag eller ställer frågor till oss. Då lagras dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna svara dig.

För enskild näringsidkare registreras personnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer och e-postadress.

Huge hämtar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att administrera och formulera hyresavtal, samt för att tillgodose dina önskemål som hyresgäst.

Huge ansvarar för dina personuppgifter

Huge Bostäder AB, org 556149-8121, med postadress Box 1144, 141 24 Huddinge och besöksadress Sjödalstorget 7, är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter.

Så behandlar Huge dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

Rättslig grund

Huge har alltid en bestämd rättslig grund för behandling av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden varierar beroende på vilken behandling och vilket ändamål det avser. De rättsliga grunderna som används är rättslig förpliktelse, fullgöra avtal, allmänt intresse, nödvändig behandling utifrån berättigat intresse eller i vissa fall med samtycke.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas genomgående av behörig personal på Huge Bostäder och i vissa fall Huge Bostäders personuppgiftsbiträden. Huge Bostäder bestämmer då vilka personuppgifter som personuppgiftsbiträdet behandlar och varför. Det rör sig om IT-system för exempelvis hantering av hyresgäster och anställda. Huge Bostäder ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att upprätthålla en hög skyddsnivå för all personuppgiftsbehandling. Huge Bostäder lämnar inte ut uppgifter till tredje part om så inte krävs på grund av andra krav i lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Huge Bostäder AB strävar alltid efter att dina personuppgifter endast ska överföras till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en sk adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

Så skyddar vi dina uppgifter

Huge Bostäder arbetar kontinuerligt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi är angelägna om att skydda din identitet och vill därför säkerställa en hög nivå på skydd mot att obehöriga får åtkomst, spridning eller att personuppgifter förstörs. Bland annat finns behörighetsbegränsningar och framtagna rutiner som hindrar obehörig åtkomst.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång

Du kan när som helst kontakta Huge Bostäder och få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Kopian innehåller de personuppgifter som Huge Bostäder har om dig, och:

 • varför personuppgifterna behandlas,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare, eller kategorier av mottagare som har fått ta del av personuppgifterna,
 • hur länge dina personuppgifter kommer att sparas eller hur lagringstiden bestäms,
 • varifrån de personuppgifter kommer som du inte har lämnat,
 • om Huge Bostäder använder automatiserat beslutsfattande och i så fall information om logiken bakom det automatiserade beslutsfattandet, betydelsen och vilka konsekvenserna av detta blir för dig,
 • om personuppgifterna skulle ha förts över till ett land utanför EU/EES så har du också rätt att få reda på vilka skyddsåtgärder som Huge Bostäder har vidtagit vid överföringen.

Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta Huge Bostäder och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd 

Du kan begära att Huge  raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in, eller;
 • du invänder mot behandling av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som rättslig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än Huge Bostäders berättigade intresse, eller;
 • i de fall då behandlingen av dina personuppgifter förutsätter samtycke, och du vill dra tillbaks ditt samtycke, eller;
 • du vill inte längre ta emot direkt marknadsföring från Huge Bostäder, eller;
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, eller;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

I vissa fall kommer inte Huge Bostäder att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall så kommer Huge Bostäder att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om någon av följande situationer föreligger:

 • Du tycker inte att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och behandlingen kan begränsas under en tid som ger Huge Bostäder möjlighet att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • I de fall då Huge Bostäder inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver uppgifterna för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – då kan du begära att Huge Bostäder inte raderar dina uppgifter.
 • Om det skulle visa sig att Huge Bostäders behandling av dina personuppgifter är olaglig men du vill ändå inte att personuppgifterna raderas.
 • Om Huge Bostäder har angett berättigat intresse som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter så får du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som de kontrolleras om Huge Bostäder berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats så får Huge Bostäder bara lagra eller använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse på nationell eller EU-nivå. I alla andra fall måste Huge Bostäder inhämta ditt samtycke för ytterligare behandling. Huge Bostäder måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Huge Bostäder. När Huge Bostäder anser att ett berättigat intresse finns för att behandla dina personuppgifter, det kan till exempel vara för direkt marknadsföring eller för att förebygga missbruk av Huge Bostäders tjänster, så sker en intresseavvägning. Huge Bostäders intresse av att till expemel förebygga missbruk av Huge Bostäders tjänster vägs mot ditt intresse av dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Om du väljer att göra en invändning så får Huge Bostäder inte längre behandla dina personuppgifter för det syftet om Huge Bostäder inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Huge Bostäder får i sådana situationer, också behandla dina personuppgifter om det handlar om att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska Huge Bostäder upphöra att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Notera att om du det är du som kontaktar Huge Bostäder för att få mer information om våra tjänster så är inte det direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och har som rättslig grund antingen ett avtal (GDPR 6 (1) (b)) eller ett samtycke (GDPR 6 (1) (a)) så har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Huge Bostäder. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Huge Bostäder kan neka dig detta.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med behandlingen av mina personuppgifter?

Om du inte är nöjd med den behandling av dina personuppgifter som Huge Bostäder gör så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@huge.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post: imy@imy.se
Växel: 08-657 61 00
www.imy.se

Att begära registerutdrag

Du kan begära registerutdrag från vårt fastighets- och kundsystem, men observera att du bara kan begära ut uppgifter om dig själv. Fyll i och skicka in blanketten nedan. Vi mejlar eller ringer när registerutdraget finns att hämtas hos oss på Sjödalstorget 7 i Huddinge centrum. För att säkerställa att uppgifterna hamnar rätt kommer vi att be dig om legitimation. 

Blankett för att begära registerutdrag

Begäran om registerutdrag skickas till

Huge Bostäder AB
GDPR
Box 1144
141 24 Huddinge

Senast uppdaterad: